ایران آزاد
ایران آزاد
فرشيدی، به جاي اين استعفاي اجباري و خفت بار، بايد يك سال پيش كه اين اتفاق افتاد و اين كودكان معصوم به اين روز افتادند استعفا مي داد. شايد آن استعفا باعث مي شد كه پس از آن، در هیچ جای ایران، اينگونه با جانِ اين کودکان معصوم بازی نشود!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…