ایران آزاد
ایران آزاد
بنده به عنوان يك ايراني كه مايل نيستم قدرتم[!] به رخ جهانيان كشيده شود، از آقاي رضازاده مي خواهم كه تنها قدرت و استقامت 69 ميليون و 999 هزار و 999 نفر ايراني را به رخ جهانيان بكشاند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…