ایران آزاد
ایران آزاد
بولتن نيوز و جهان نيوز هم همين اشتباه (منجمد شمالي به جاي قطب جنوب) را از روي ايسكا نيوز كپي كرده اند و جالب آن كه جهان نيوز چند عكس هم (در صفحه اول خود) اضافه كرده است! همه اين سايت ها هم ادعاي خبرگزاري بودن مي كنند! اخبار را ازجاي ديگر كپي كردن، آن هم با غلط هايي چنين فاحش، چه هنريست؟!
اگر خبرنگاران [بخوانيم خبر كپي كنان!] اندكي به تصاويرِ خبر توجه مي كردند بايد حداقل كمي شك مي كردند كه آيا در اين فصلِ سال در اقيانوس منجمد شمالي چنين مناظري يافت مي شود؟! خبر نويسان جهان نيوز كه آن عكسها را از سايت هاي خارجي كِش رفته اند، اگر متن خبرهاي آن سايت ها را هم ميخواندند (يا مي توانستند بخوانند) چنين اشتباهي نمي كردند! حتي اگر به اين ويدئوي رويترز نظري انداخته بودند، محل وقوع حادثه را روي نقشه مي توانستند ببينند و نيازي به خواندن متن انگليسي هم نبود!