ایران آزاد
ایران آزاد
با اين حساب اگر آمريكا هم در مقابل بگويد كه نه ما و نه نمايندگاني بيطرف از سازمان ملل، حداقل به مردم ايران اجازه بدهيد تا بر انتخابات داخل ايران نظارت داشته باشند، آنگاه مليجك خامنه ای چه جوابي مي دهد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…