ایران آزاد
ایران آزاد
همسر خانم رجبي ، جناب الهام ضمن تاكيد بر اينكه عهد كرده‌است كه در خدمت احمدي‌نژاد باشد در مورد چند شغله بودنش و ايراد قانوني آن گفته است كه طبق اصل 142 قانون اساسي اين كار اشكال حقوقي ندارد. اول كه اين خبر را خواندم تصور كردم شايد اشتباه ذكر اصل 142 به جاي 141 از نويسندگان و يا خبرنگاران بوده است نه از جناب همسرِ مبتكر معجره هزاره سوم! آخر ايشان عضو حقوقدان شوراي نگهبانند و لابد تمام اصول اين قانون با تمام ريزه كاري هايش را مثل كف دست حفظ است! اما با رجوع به جاهاي ديگر از جمله معروفترين سايت حامي شان دريافتم كه نه! ظاهرا برداشت ايشان از حقوق فقط همان مبلغي است كه آخر ماه مي گيرد! چرا كه وي در ادامه گفته است: من اگر از رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عضويت شوراي نگهبان، وزارت دادگستري و ... كنار بكشم، يك ريال در حقوقم تاثير نخواهد داشت. لذا به متن فارسي قانون اساسي مندرج در سايت مجلس شك كردم و به متن انگليسي آن مراجعه كردم، آن هم قانعم نكرد و به متن قانون مندرج در سايت شوراي نگهبان مراجعه كردم. در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه همسرِ خانم رجبي درست مي گويد! چند شغله بودنش مغايرتي با اصل 142 قانون اساسي ندارد! اما خواهش مي كنم اصل 141 را هم بخوانيد و ببينيد كه چگونه مي شود آن را به گونه اي تفسير كرد كه اينها مي خواهند! ايشان براي اينكه كم نياورد به آقايان حبيبي، عباسي، عليزاده، آيت‌الله مهدي كني و ... اشاره كرده است كه قبل از وي هم چنين بوده است(درست مانند آن كه قاضي از متهم بپرسد كه چرا آدم كشتي و متهم بگويد براي آنكه ديگران هم كشته اند!) و اين استدلالِ وي اين ظن را تقويت مي كند كه برداشت وي از حقوق همان مبلغيست كه آخر ماه دريافت مي كند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…