ایران آزاد
ایران آزاد
اگر كسي معني جمله فوق را فهميد براي ما هم بگويد! من حتي نفهميدم كه اين جمله (سواي از استفاده بي مورد از واژه teaching كه معادل فارسي آن براي همگان قابل فهم است) از نظر ساختاري مطابق با دستور چه زباني است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…