ایران آزاد
ایران آزاد
يعني اينكه بخش سيكل تركيبي نيروگاه هاي مزبور تا كنون فعال نبوده است و آنچه كه از آن به نام «نيروگاه هاي سيكل تركيبي» ياد مي شد، همه «كشك» بوده است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…