ایران آزاد
ایران آزاد
ما نتوانستیم!!!
وقتی به جای could می نویسیم coulde ، یعنی اینکه ما حتی نتوانستیم خالی بندی کنیم!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…