ایران آزاد
ایران آزاد
جناب مرحوم محمدتقي جعفري اظهار داشته است كه يك بار هنگام طلبگي در نجف و يك بار هم در تهران حضرت علي را ملاقات فرموده است! وي در مورد ملاقات تهران گفته است كه: "در اثر این عنایت حضرت علی (ع) پس از آن به هر کتابی که در باره موضوعی خاص مانند فیزیک، شیمی، تاریخ و ... مراجعه می کنم در کمال حیرت می بینم آن موضوع را بلد هستم و انگار قبلاً آن را خوانده و دانسته ام"!
جل الخالق! خوب بود وي را در سازمان انرژي اتمي به كار مي گرفتند تا در مدت زمان كوتاهي (غني سازي كه سهل است) بمب اتم هم بسازد! عجبا ما ملت ايران قدر اين دانشمندان عظيم الشان مان(!!!) را هنگامي مي دانيم كه آنها را از دست مي دهيم!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…