ایران آزاد
ایران آزاد
چرا جناب سلاجقه علیرغم اعترافش به این اعمال شنیع، دوباره به عنوان عضو شورا انتخاب شده است؟! وی به روشنی نگفته است که شیوه منطبق با اصول کردن چگونه است! جناب زاهدی، وزیر علوم هم عضو همین شورا بوده است و شریک جرم آقای سلاجقه می باشد!
البته روزنامه حدیث هم با پخش این خبر نقش مهمی در اشاعه فحشا ایفا کرده است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…