ایران آزاد
ایران آزاد
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا پرده از آمار مرگ و مير در ماه رمضان برداشت! وي گفته است كه: ... میزان مرگ و میر نیز در این ماه تا 2 درصد افزایش را نشان می دهد...
شايد در نگاه اول اين استنتاج غير منطقي و سطحي به نظر برسد كه از آمار فوق نتيجه بگيريم كه روزه گرفتن بر سلامتي انسان اثر منفي دارد، اما بنده هر چه سعي كردم كه غير سطحي و عمقي! فكر كنم و به اين نتيجه برسم كه افزايش آمار مرگ و مير مي تواند با شاخص هاي سلامتي نسبت معكوس داشته باشد نتوانستم! نظر شما چيست؟!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…