ایران آزاد
ایران آزاد
بنا به توصيه فرهنگستان با يد به جاي واژه «فايل» از واژه «پَروَنجا»، به جاي «ايزومر» از واژه «همپار»، به جاي وا‍ژه «منو» از واژه «گزينگان» واز واژه «پسخوراند» و به جاي «فيدبك» و... استفاده كرد! البته جناب رئيس دانشگاه استثنا هستند! وي براي اثبات اينكه چند كلمه اي انگليسي مي داند آزاد است كه از واژه "گرنت" استفاده كند اما اساتيد دانشگاه حق ندارند كه براي واژه هايي كه معادل رسايي براي آنها وجود ندارد از اصل واژه هاي خارجي استفاده كنند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…