ایران آزاد
ایران آزاد

آيا خامنه اي هم به سرنوشت صدام دچار خواهد شد؟ آيا عكس فرزندان خامنه اي هم اينگونه روي شبكه اينترنت خواهد رفت؟!
خامنه اي اگر موقعيتش را در خطر ببيند حاضر است ازايران كه سهل است، حتي از فرزندان خود هم صرفنظر كند وفقط بگذارند وي يك رهبر باشد! حتي اگر رهبر يك روستا مانند پيدن كوئيه باشد!
1 پیام:
Anonymous وب - آ - ورد فرموده است
وب آورد

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…