ایران آزاد
ایران آزاد
بازتاب در مورد مجری برنامه کوله پشتی و برکناری وی نوشته است:"... به رغم خطایی که موجب تنبیه او شده، از فردا به چهره محبوب روزنامه ها و مجلات تبدیل شده و در کنار این باید منتظر اجرای برنامه های عمومی وی با ارقام نجومی مانند دیگر منع شده های تصویری در رسانه ملی بود..." نویسنده بازتاب علیرغم اینکه خواسته است مجری برنامه را خطاکار قلمداد کند ناخواسته اعتراف کرده است که وی به زودی به چهره محبوب برای روزنامه ها و مجلات تبدیل خواهد شد. طبعا این محبوبیت ناشی از محبوبیت مردمی خواهد بود چرا که چهره نا محبوب مردمی طبعا نمی تواند محبوب روزنامه ها شود! بنابراین نویسنده بازتاب ناخواسته اعتراف کرده است که هر چهره منتقد دولت و حکومت به چهره محبوب مردمی تبدیل خواهد شد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…