ایران آزاد
ایران آزاد
مي گويند كه در سال 85، بيش از 5 برابر ميزان مورد نياز، شكر وارد كشور شده است. خب چه اشكالي دارد؟! مردم حسابي شيرين كام مي شوند! جيبِ آقاياني امثال مصباح يزدي و فرزندان مكارم شيرازي و ... هم پُر مي شود و ... كارگران هفت تپه خوزستان هم بروند با همان شكر وارداتي كامشان را شيرين كنند. سرمايه هنگفت تاسيسات هفت تپه هم في امان الله!
خداوند هيچگاه مملكت امام زمان را فراموش نمي كند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…