ایران آزاد
ایران آزاد
وی نگفته است آن چه انگیزه ایست که آنقدر قوی است که شخص را به این اندازه ترغیب می کند که در این رقابت تنگاتنگ و چندصدهزار نفری موفق شود و در عین حال در تضاد با جداسازی هم باشد؟!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…