ایران آزاد
ایران آزاد
جناب وزیر فرموده اند که در یک سال پانزده برابر کار کرده اند اما نگفته است که پانزده برابر کی؟! پانزده برابر انسان؟! احتمالا چهارپایان می توانند 15 برابر انسان کار کنند ولی نه هر نوع کاری! شاید نوع کاری که وزیر مزبور انجام داده است از آن نوع باشد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…