ایران آزاد
ایران آزاد
دکتر آیت (شخصی که در جریان مجلس خبرگان قانون اساسی مسئله ولایت فقیه را مطرح کرد) از نوچه های بقایی و از چهره های شاخص حزب زحمتکشان به ریاست بقایی بود. مخالفت های بقایی با مصدق و همنوایی وی با کاشانی که نتیجه آن به نفع سیاست های انگلیس در ایران بود و به کودتای 28 مرداد انجامید وی را به عنوان مهره انگلیسی ها معروف کرده است. سمپاتی موتلفه با کاشانی و دکتر آیت و مخالفت آنها با مصدق می تواند دال بر این باشد که این گروه از مخفی ماندن حقایق تاریخ معاصر بیشترین بهره را می برد و آنها را در مظان اتهام سرقت اسناد تاریخی قرار می دهد.
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…