ایران آزاد
ایران آزاد
یکی از دوستان یک ایمیل برایم فرستاد، جالب بود، اینجا می گذارم شما هم بخوانید:
شهر هرت جايي است که:
رنگهاي رنگين کمان مکروهند و رنگ سياه مستحب
اول ازدواج مي کنند بعد همديگه رو مي شناسن
همه بَدَن مگر اينکه خلافش ثابت بشه
دوست بعد از شنيدن حرفات بهت مي گه:‌ دوباره لاف زدي؟؟
درختا علل اصلي ترافيک اند و بريده مي شوند تا ماشينها راحت تر برانند
کودکان زاده مي شوند تا عقده هاي پدرها و مادرهاشان را درمان کنند
همه با هم مساويند و بعضي ها مساوي تر
با ميلياردها پول بعد از ماهها فقط مي توان براي مردم مصيبت ديده چند چادر برپا کرد
خنده عقل را زائل مي کند
زن بايد گوشه خونه باشه و البته اون گوشه که آشپزخونه است و بهش مي گن مرواريد در صدف
مردم سوار تاکسي مي شن زود برسن سر کار تا کار کنن وپول تاکسيشونو در بيارن
33 بچه کشته مي شن و ماموراي امنيت شهر مي گن: به ما چه. مادر پدرا مي خواستند مواظب بچه هاشون باشند
نصف مردمش زير خط فقرن اما سريالاي تلويزيونيشو توي کاخها مي سازن
2 سال بايد بري سربازي تا بليط پاره کردن ياد بگيري
موسيقي حرام است حرام
گريه محترم و خنده محکومه
هرگز آنچه را بلدي نبايد به ديگري بياموزي
همه شغلها پست و بي ارزشند مگر چند مورد انگشت شمار
وقتي مي ري مدرسه کيفتو مي گردن مبادا آينه داشته باشي
دوست داشتن و دوست داشته شدن احمقانه، ابلهانه و ... است
توي فرودگاه برادر و پدرتو مي توني ببوسي اما همسرتو نه...
وقتي از دختر مي پرسن مي خواي با اين آقا زندگي کني مي گه: نمي دونم هر چي بابام بگه
وقتي مي خواي ازدواج کني 500 نفر رو دعوت مي کني و شام مي دي تا برن و از بدي و زشتي و نفهمي و بي کلاسي تو کلي حرف بزنن
شهر هرت جايي است که .......
خدايا اين شهر چقدر به نظرم آشناست!!!!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…