ایران آزاد
ایران آزاد
اتفاقا مش غلومسین، بقال سر کوچه ما هم دفتر کار ندارد ولی بیچاره نمی دانست که می تواند از این بابت هم افتخار کند! مش غلومسین فقط افتخار می کند که آدم خوش قولیست و پای حرفش می ایستد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…