ایران آزاد
ایران آزاد
بر اساس چارت سازمانی وزارت علوم، سازمان سنجش مستقیم زیر نظر وزیر علوم است و زیرمجموعه معاونت آموزشی نیست و رئیس آن خودش معاون وزیر علوم است که این آقا در حوزه وظایف و اختیارات وی دخالت کرده است! آقایونی که دم از مافیاهای قدرت و نفوذ آنها در کشور و زیر پا گذاشتن قوانین توسط آنها می زنند، باید خودشان نیز پاسخگو باشند. ظاهرا توی این مملکت هرکسی که چاک دهانش بازترباشد و بی ادب تر و لات و لوت تر باشد سریعتر به پست و مقام می رسد و حتی در حوزه کاری دیگران هم حق دخالت پیدا می کند! اینجا هم در حوزه ای که مربوط به خود وزیر می تواند باشد اظهار نظر کرده است! شاید با توجه به اینکه زیر پای وزیر یواش یواش در حال خالی شدن است، وی قبای وزارت برای خود دوخته است و خواب وزارت می بیند!
البته کسی انتظاری از دولت احمقی نژاد ندارد و حتی عوام هم خصلت عوامفریبی وی را شناخته اند ولی پر رویی هم حدی دارد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…