ایران آزاد
ایران آزاد
در اين مصاحبه، وزير كشور دو حرف متناقض زد! وقتي از او درباره شكست حاميان دولت پرسيدند او گفت: در دولت همه جريان‌هاي اصولگرا حضور دارند و دولت مورد حمايت همه‌اين جريان‌هاست. در اين باره خبرنگاران اصرار كردند و پورمحمدي ابرام. تا آنجا كه پورمحمدي گفت: بابا! آنها داد مي‌زنند كه ما حامي ‌دولت هستيم، شما مي‌گوييد كه اشتباه مي‌كنند؟
وقتي هم در مورد دخالت نيروهاي دولتي در انتخابات سوال شد، گفت: اگر منظور رايحه خوش خدمت است، مي‌‌بينيد كه ائتلاف كمترين جايگاه را در فهرست نهايي دارند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…