ایران آزاد
ایران آزاد
این دانشجویان ناآگاه نمی دانند که آزادی راه رفتن در این مملکت دارند! در آمریکا که دیکتاتوری در لباس حقوق بشر هست مردم نمی توانند آزادانه راه بروند و برای رفتن از جایی به جای دیگر باید سینه خیز یا کلاغ پر بروند! مایکل مور کارگردان منتقد امریکایی هم برای انجام کارهایش حق راه رفتن نداشت و کسانی که فیلم های وی را دیده باشند حتما دیده اند که مردم در آن فیلم ها لباس حقوق بشر تنشان است و سینه خیز یا کلاغ پر می روند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…