ایران آزاد
ایران آزاد
نگاهی به نتایج انتخابات مجلس خبرگان می تواند قابلیت اعتماد وزارت کشور و ستاد انتخابات و به طور کلی همه مسئولین درگیر انتخابات را تا حدودی روشن کند!
مجموع آرای نهایی برخی از کاندیداها کمتراز آرای حاصل از قرائت 5910 صندوق بوده است! (شاید در برخی از صندوق ها آرای منفی خوانده می شده است!) آرای این دو مرحله را برای آقایان خرازی، یزدی، کازرونی ، مرعشی و قمی با هم مقایسه کنید!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…