ایران آزاد
ایران آزاد
يكي از توجيهات اصلاح طلبان براي شركت در انتخابات اين است كه بايد بين بد و بدتر، بد را انتخاب كرد تا بدتر انتخاب نشود! از طرفي در انتخابات خبرگان، آنها 5 نفر كانديد معرفي كرده اند كه خود به نوعي تحريم ناقص انتخابات است. اگر بناست تحريم كنيد چرا كامل تحريم نمي كنيد تا همان بد هم انتخاب نشود و اگر بناست بد را انتخاب كنيد تا بدتر انتخاب نشود، چرا فقط 5 نفر معرفي كرده ايد؟! بالاخره بين بدترها هم مي شود "بدتر" را انتخاب كرد تا "بدترتر" انتخاب نشود!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…