ایران آزاد
ایران آزاد
پیشنهاد می شود چند هواپیمای دیگر را از خبرنگاران پر کنند و در سوانح هوایی شهید! کنند تا درخت خونخوار رسانه تنومندتر شود!
1 پیام:
سلام
و لیتک
........ مستقل / اتوماتیک / بدون سانسور.........

گشودن
850
پنجره
به سوی 850 دیدگاه ایرانی پراکنده در جهان،
فقط "آغاز" است!
http://www.cyrusnews.com/news/digaran/
..................
فهرست وب ایرانی : نمابه ها
.......زاهنما و لوگو.....
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9∋=1710

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…