ایران آزاد
ایران آزاد
مردم ایران چی؟ آنهایی که به دست اربابانت در زندان ها به قتل رسیده اند؟ به نظر من یک فرق هست. آنهایی که در زندان های ایران توسط اربابانت به قتل رسیده اند هم میهن تو بوده اند، تو قطعا برخی از آنها را می شناخته ای و در وقوع این جنایت هیچ شک و تردیدی نداری، جرم آنها را هم که همان ایستادگی بر موضع عقیدتی بوده است می دانی! اما از همه آن قتل های دیگر و جوانب آنها (حداقل برخی از آنها) اطمینان قطعی نداری!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…