ایران آزاد
ایران آزاد
جناب منوچهرخان هم كه مثل بچه هايي كه در بازي مي بازند و با جر دادن شروع به فحش دادن مي كنند، پس از اين شكست گفته است: "کانادا عددی نيست که بخواهد در اين کارزار ادعايی کند ... " طفلكي منوچهر! نه داخل ايران كسي تحويلش مي گيره نه خارج! هركي جاي اون بود شايد فحش خواهر و مادر هم به كانادايي ها مي داد!
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
ابروی ما همه جا رفته سازمان ملل هم روش وقتی اهمیتی براحقوق انسانها وعزت وکرامت انسانی قایل نیستیم اینگونه ملعبه کشورهای دیگر می شویم درحالی که باسابقه تمدن هفت هزارساله ودینی مترقی ماباید پرچمدار حقوق بشر درجهان باشیم

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…