ایران آزاد
ایران آزاد
كدام آدم عاقلي پس از پيروزي مطلق ، جام زهر مي نوشد؟!
اين گربه از هر ارتفاعي و به هر نحوي كه پرتاب شود با پنجه روي زمين مي آيد!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…