ایران آزاد
ایران آزاد
اين عكس بنا به گفته عكاس، مربوط به يك كنفرانس علمي سرطان سينه هست! بنا به گفته جنتي، ايران تا 50 سال آينده قرار است حرف اول را در علوم جديد بزند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…