ایران آزاد
ایران آزاد
نه آقای امینی! این حرف شاه بود که گفته بود مخالفان باید پاسپورت بگیرند و بروند؛ این آقایان می گویند مخالفان باید در گوشۀ زندان زیر شکنجه بمیرند. آیا شما از قتل های دسته جمعی زندانیان سیاسی خبر ندارید؟! حتی دست از سر مخالفینی که از ایران فرار کرده اند هم نمی کشند. نمونه آن هم چهارده بار احضار امیرفرشاد ابراهیمی ظرف مدت چهار سال اخیر است! نمونه های دیگر هم قتل بختیار، ماجرای میکونوس و ...
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…