ایران آزاد
ایران آزاد
تا آنجا كه ما شنيده ايم، از نظر مذهب تشيع امام زمان نمرده است كه احمدي نژاد و الهام و همسرش بخواهند وي را زنده كنند! وانگهي اگر هم مرده باشد مگر احمدی نژاد حضرت عيساست كه با يك فوت كسي را زنده كند؟!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…