ایران آزاد
ایران آزاد
کسی از وی نمی پرسد که معاون خودت در شهرداری ( سعیدلو ) که صدها میلیارد تومان از اموال شهرداری را صرف تبلیغات ریاست جمهوری و نیز جشن پیروزی تو در انتخابات کرد، چه می گوید؟! چه توجیهی برای این کارش آورده است که تو هنوز وی را رها نمی کنی و او را از شهرداری به ریاست جمهوری آورده ای؟ مردم دُمِ خروس را باور کنند یا قسم حضرت عباست را؟
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…