ایران آزاد
ایران آزاد
مردانگیِ خانم رجبی ( همسر الهام ) ، احمدی نژاد و خامنه ای و ... را هم هدف قرار داد !
احمدی نژاد در مورد خانم رجبی گفته بود: «یک خانمی آمده و مردانگی* کرده است ...» خانم رجبی هم اخیرا گفته است که «در این کشور تنها فاطمه رجبی است که گرایشات باندی ندارد». یعنی خامنه ای و احمدی نژاد و خودِ الهام و ... هم گرایشات باندی و جناحی دارند. (البته این که این افراد گرایشات جناحی دارند دلیل نمی شود که وی آن را به همه ایرانیان تعمیم دهد).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*در موردِ مردانگی خانم رجبی ، احتمالا همسر وی یعنی الهام ، بهتر از احمدی نژاد می تواند اظهار نظر کند!
1 پیام:
Anonymous پیشاهنگ فرموده است
با درود
نوشته بسیار جالبی بود
خدانگهدار

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…