ایران آزاد
ایران آزاد
بنا به اعتراف وی مجلس محلی برای تسویه حسابهای شخصی ناشی از حرف های تحریک کننده وزراست! جناب ریس جمهور هم در تهدید نمایندگان گفته است که فراموش نکنید که سال آینده موعد اننتخابات مجلس است! چه تفاهم و تعاملی!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…