ایران آزاد
ایران آزاد
این هم حکومت اسلامی و اجرای عدالت ! حقوق بشر هم ناشی از اومانیسم غربیست که جلوه ای از غرور و نخوت غربی هاست که نقش خدا را فراموش کرده اند. با اجرای چنین روشهایی باید نقش خدا را در زندگی مردم برجسته تر کرد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…