ایران آزاد
ایران آزاد
آمر به معروف به بهانه جنون ، از مجازات قصاص معاف شد !
پزشكان سازمان پزشكي قانوني اعلام كردند وی مبتلا به جنون است. جنون وی باعث خواهد شد که از مجازات قصاص تبرئه شود.
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…