ایران آزاد
ایران آزاد
در مورد انتخابات شوراها، خامنه ای به احمدی نژاد گفته است که پایش را از گلیمش درازتر نکند و پس از آن احمدی نژاد در جلسه ای گفته است: من قصد دخالت در انتخابات را نداشتم این آقای فدایی و چمران وعسگراولادی بودند که به این موضوع اصرار داشتند.
این مردک برای حفظ موقعیت خود حتی زیرآب دوستان نزدیک خود را هم می زند! یک کلام می گفتی غلط کردم و مراتب چاکری خود را بهتر نمایش می دادی و ضمنا دوستانت را از خودت نمی رنجاندی، هرچند که معنای این حرفت هم همان « غلط کردم » است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…