ایران آزاد
ایران آزاد
این مطلب را در بارۀ پاسارگاد و کوروشِ گُنده و کودتای ٢٨ مرداد و ... بخوانید که جالب است !!! اینقدر که مردم برای زیرِ آب رفتن این مقبره جنجال به پا کردند اگر برای تلف شدنِ سرمایه های مادی و معنوی دیگر این مملکت تلاش می کردند...
تلاش برای نگهداری از میراث فرهنگی ارزشمند است ولی آیا جانِ انسانهایی که بدست این حکومت مستقیم و غیر مستقیم تلف می شوند، ارزشِ یک مقبره را ندارد؟!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…