ایران آزاد
ایران آزاد
به برخی لغات و عبارات توجه کنید!
... ميلاد مبارك ابوالفضل العباس ..."سيد حسن"،...
...بدن او شروع به توليد برق...
... اين طفل شفا گرفته امام حسين (ع) است و قدرتش (١٠) برابر انسان است ...
...با دندان مي تواند ماشين (پژو) ٢٠٦ را بكشد و ... خلقت خدا ...
... اركستر با آهنگ هاي مجاز...
وقتی مشکینی می گوید:« ... فضیلت انسان بر حیوان بدلیل آن است که حیوان سر را به سمت غذا میبرد ولی انسان غذا را به طرف دهان میبرد ... حکومت ما از تمام لحاظ مورد تایید وامضای معصومین(ع) است...» انتطار داریم مردم عادی چنین چیزهایی را نگویند و یک عده هم باور نکنند؟!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…