ایران آزاد
ایران آزاد
ما هم امیدواریم به همۀ افتراها رسیدگی شود. یک مورد افترا به رییس جمهور این است که گفته شده است وی دوتا پدر داشته است. این البته افترا به مادرِ رییس جمهور نیز هست.
اما این که این افترا توسط چه کسی برای اولین بار مطرح شده است بنده اطلاعِ دقیقی ندارم اما یک نفر از کسانی که به این افترا دامن زده است خامنه ای بوده است که در روز نهم خرداد امسال(1385) خطاب به احمدی نژاد گفته است که:
پس از آن هم هیچکدام توضیحی در موردِ این تناقضات ارائه ندادند. لازم به تذکر است که خامنه ای در این نامه تاکید کرده است که (درگذشت پدر... به جنابعالی و دیگرِ فرزندانِ آن مرحوم و ...). به عبارتی تاکید کرده است که احمدی نژاد فرزندِ همین مرحوم بوده است نه آن گونه که خودِ وی در مصاحبه اش ادعا کرده که فرزندِ مرحومِ دیگریست که در سال 72 فوت کرده است!
بنابر این یا احمدی نژاد به خودش افترا زده است یا خامنه ای به وی و مادرِ وی افترا زده است که طبقِ گفتۀ الهام باید به این افتراها رسیدگی شود!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…