ایران آزاد
ایران آزاد
عجب مملکت خر تو خری داریم! میرزا غلامعلی خان اعلام می کند که بخشنده ترین آدمِ ایران است!!! اولا این غلامعلی خان چکاره است که برای نوسازی مدارس و روستاها کمک می کند؟ دوما مگر این آقا از جیب باباش می بخشد که منت سرِ مردم می گذارد؟ سوما مگر چقدر پول در دست این میرزا غلامعلی هست که یک قلم از خرج کردنهایش برای نوسازی مدارس و روستاها سردشتت صرف می شود؟! چهارما باید درِ دولت و همۀ وزارتخانه ها را گِل کرد! این آقایان خودشان قانون وضع می کنند و پول هم برای کارهای اجرایی می بخشند به نمایندگانِ مجلس! پس دولت چکاره هست؟!!!
این میرزاغلامعلی خان باید برود توی همان فرهنگستانِِ کذایی و تعیین کند که به جای واژۀ «لوستر» بگویند « چراغِ درازِ آویز» و به جای «خط» بگویند «سیخکی» و به جای «دایره» بگویند «گردکی» و ...
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…