ایران آزاد
ایران آزاد
از کودکی آموخته ایم که «بنی آدم اعضای یکدیگرند ...» ولی گویا از همان کودکی هم آموخته ایم اینها شعار است! و باید حرفی بزنیم و در عمل برعکس آن باشیم! (شاید این دورویی ازسران مملکت در بدنۀ جامعه سرایت کرده است).
ببینید چگونه افاغنه را بدون منطق متهم می کنند! در این گزارش آمده است که: در حال حاضر نزديک به ٣۵٠ هزار فرصت شغلي استان تهران در اختيار افاغنه است كه اگر سرمايه تهيه هر فرصت شغلي را ١٢ ميليون تومان در نظر بگيريم، سرمايه‌اي برابر ٤ هزار ميليارد تومان براي اشتغال اين جمعيت اختصاص داده شده است.
برای کدام افغانی حتی ١٢ تا یک تومانی (یعنی صد و بیست ریال) هزینه شده است؟!!! و کدام شغلی را که افغانیها به آن اشتغال دارند، ایرانیانی از قماشِ همین آقای نویسنده حاضرند که به آن مشغول شوند؟!!! چقدر پَست هستند کسانی که این دروغهای واضح و شاخدار را می نویسند؟!!! این آقای نویسنده باید می گفت که آیا دولت چنین مبلغی را برای آنها سرمایه گذاری کرده است یا افراد و بخش خصوصی؟و یک نمونه مستندی هم ذکر می کرد!!! عقده های نژادپرستی خود را با چه اراجیفی خالی می کنند! کاش اینهممه ادعای نوعدوستی نمی کردیم!!! ما با افاغنه (که به اصطلاح هم زبان و نژاد و دین ما هستند) اینگونه رفتار می کنیم ...
از بدِ روزگار آوارۀ این مملکت شده اند، چرا باید با آنها اینگونه رفتار شود؟ کیست که ترجیح دهد در جایی غیر از موطنش زندگی کند مگر آنکه زندگی در موطنش واقعا برایش غیر قابل تحمل باشد؟ برای مشکلات خود مقصر نتراشیم!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…