ایران آزاد
ایران آزاد
عجب رهبر کبیری داشتیم! خوب که نفرموده بودند «مترقی بار انگیزناک»!!!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…