ایران آزاد
ایران آزاد
هواپیمایی جمهوری اسلامی از یارانۀ سوخت استفاده می کند و قیمت بلیط های آن در برخی موارد حتی از قیمت بلیط های شرکت های هواپیمایی اروپایی هم بیشتر است و همچنین از نیروی کاری با بهایی کمتر از یک دهم شرکت های اروپایی بهره می برد و تازه این همه زیان می دهد!!! این نمونه ای از مدیریت برجستۀ جمهوری اسلامیست.
2 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…