ایران آزاد
ایران آزاد
وقتی که مراجع حکومتی با راه اندازی زیارت تلفنی و زیارت از راه دور(اینترنتی!) رسما به ترویج خرافات می پردازند، از مردم ناامید و سرخوردۀ این مملکت چگونه می توان انتظار داشت که فریب چنین افرادی را نخورند؟! وانگهی مگر چه تفاوت عمده ای بین روشِ این زنِ شیاد با روشِ آخوندهای شیادِ حاکم بر این مملکت وجود دارد؟ این زن با وعدۀ حل مشکلات مردم از آنها اخاذی می کرد و آخوندها هم با وعدۀ آخرت اموالِ این مردم را به تاراج برده و می برند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…