ایران آزاد
ایران آزاد
آنان که استشهادی پرورش می دهند، نتیجه اش را ببینند.
گندم از گندم بروید، جو زجو.
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…