ایران آزاد
ایران آزاد
پس از تهدید اکبر گنجی مبنی بر دعوت از کلیۀ ایرانیانِ داخل و خارج از کشور جهت شرکت در اعتصابِ غذا، در صورتِ عدم آزادی اصانلو و جهانبگلو و موسوی خوئینی، جمهوری اسلامی شدیدا به تکاپو افتاده است تا علاجِ واقعه را قبل از وقوع کرده باشد! به جریان افتادنِ پروندۀ اصانلو و اظهاراتِ وزیرِ تیز دندانِ اطلاعاتِ جمهوری اسلامی، محسنی اژه ای، در موردِ جهانبگلو و موسوی خوئینی دال بر این هراسِ جمهوری اسلامی است.
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…