ایران آزاد
ایران آزاد
امیرفرشاد ابراهیمی و فرید باطبی به نقل از وی، اسامی و نشانی این افراد و بقیۀ عاملان سرکوبِ میدان 7 تیر را فاش کرده اند.
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…