ایران آزاد
ایران آزاد
در پی تناقض های آشکارِ مصاحبۀ احمدی نژاد با خبرگزاری مهر، با خبر فوتِ پدر احمدی نژاد در سال جاری، چند آلترناتیو برای حلِ این پارادوکس ارائه شد! اما خبر گزاری مهر که در تمامی صفحاتش شعارِ امانت داری و اخلاق مداری سر داده است، به جای پاسخ دادن به این مسئله، صورت مسئله را پاک کرده است! این خبرگزاری جملۀ مربوط به فوتِ پدر احمدی نژاد را از متن مصاحبه حذف کرده است! اصل خبر را در عکسِ مقابل می توانید ببینید!(روی آن کلیک کنید تا تصویر بزرگ شده را ببینید)
این واکنش بیانگر آن است که کاسه ای زیرِ نیم کاسه بوده است! اما باز هم معلوم نشده که واقعا آیا وی بیش از یک پدر داشته یا اشتباه فردی وی یا دروغ پراکنی های آژانس های خبری صهیونیستی یا ... سببِ بروزِ این مشکل شده است؟!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…